Button für Menü
REMONDIS Nederland

Privacy Statement REMONDIS Nederland

REMONDIS en haar dochterondernemingen (hierna: REMONDIS Nederland) verwerken persoonsgegevens in het kader van de bedrijfsvoering en meer in het bijzonder om onze producten en diensten te kunnen leveren. Het gaat hierbij om de volgende REMONDIS Nederland-bedrijven:

 • REMONDIS Nederland B.V.
 • REMONDIS Gevaarlijk Afval B.V.
 • REMONDIS Smart Infra B.V.
 • REMONDIS Smart Infra Eindhoven B.V.
 • REMONDIS Smart Infra 's-Hertogenbosch B.V.
 • REMONDIS Smart Infra Naaldwijk B.V.
 • REMONDIS Smart Infra Uitgeest B.V.
 • Copier Water B.V.
 • Capsule Recycling B.V.
 • REMONDIS Containers B.V.
 • REMONDIS Recycling B.V.

Onder het begrip ‘persoonsgegeven’ wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan.

Via dit Privacy Statement wil REMONDIS Nederland u informeren over onder meer het gebruik van uw persoonsgegevens en uw privacyrechten (zie ook hierna onder het kopje “Uw privacyrechten”). Neemt u gerust contact met ons op indien u additionele vragen heeft. De contactgegevens van REMONDIS Nederland voor privacygerelateerde vragen, treft u hieronder aan:

REMONDIS Nederland B.V.
Galileïstraat 18
7131 PE Lichtenvoorde
Tel: + 31 544 39 56 42
E-mail: privacy@remondis.nl

Welke entiteit van de REMONDIS Nederland-groep als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kwalificeert, hangt af van de relatie die u met ons heeft. Indien u hier specifieke vragen over heeft, neemt u dan gerust contact met ons op.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de gegevensverwerkingen door RETERRA B.V., dat over een eigen Privacy Statement beschikt.  

Voor het verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten geldt een apart Privacy Statement. Dit Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Welke persoonsgegevens verwerkt REMONDIS? 

Klanten

REMONDIS Nederland verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van (contactpersonen van) klanten, steeds afhankelijk van of u een locatie of onze webshop bezoekt of op een andere wijze gebruik maakt van onze dienstverlening. U verstrekt deze persoonsgegevens zelf aan ons of wij vragen deze gegevens actief bij u op of raadplegen hiervoor openbare bronnen.

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • Overige (contact)gegevens (telefoonnummer, e-mailadres, gebruiksnaam en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), branche, functie contactpersoon, BTW-nummer;
 • Additionele informatie, zoals de branche van de klant, de taal waarin met de contactpersoon gecommuniceerd wordt, interessegebieden, verjaardag, hobby's en andere persoonlijke aantekeningen zoals door klant verstrekt en/of verzameld tijdens contacten met de contactpersoon/personen van de klant;
 • RelatieID, gegevens m.b.t. bezochte vestiging en de interne contactpersoon;
 • Gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor klanten;
 • Kenteken;
 • Kaartnummer, datum en tijdstip van bezoek;
 • Gegevens omtrent uw bestelling, de bestelhistorie, ordernummer(s), wachtwoord;
 • Gegevens uit openbare bron (zoals het Handelsregister, de Kamer van Koophandel en het Kadaster);
 • Betaal- en facturatiegegevens en overige gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen, zoals het bankrekeningnummer zoals door klant verstrekt en het debiteurennummer en klantnummer zoals door REMONDIS Nederland gegenereerd;
 • Indien u meewerkt aan klanttevredenheidsonderzoeken: de antwoorden die u tijdens deze onderzoeken verstrekt;
 • Andere gegevens van cliënten waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om aan de toepasselijke wet- of regelgeving te voldoen.

Leveranciers

REMONDIS Nederland kan de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van personen van wie REMONDIS Nederland producten of diensten afneemt of die werkzaam zijn bij onze leveranciers (hierna: “leveranciers”) verwerken. U verstrekt deze persoonsgegevens zelf aan ons of wij vragen deze gegevens actief bij u op of raadplegen hiervoor openbare bronnen.

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door leverancier verstrekt;
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door leverancier verstrekt;
 • Additionele informatie, zoals de zoals de branche van de leverancier, de taal waarin met de contactpersoon gecommuniceerd wordt, interessegebieden, verjaardag, hobby's en andere persoonlijke aantekeningen zoals verzameld tijdens contacten met de contactpersoon/personen) van de leverancier;
 • Gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor leveranciers;
 • Gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten zoals door leverancier verstrekt;
 • Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer en crediteurennummer zoals door leverancier verstrekt of door ons gegenereerd;
 • Andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

Derden

REMONDIS Nederland verwerkt de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van derden (zoals websitebezoekers, melders van een klacht, personen met veiligheidsvragen en toezichthouders). U verstrekt deze persoonsgegevens zelf aan ons of wij vragen deze gegevens actief bij u op of raadplegen hiervoor openbare bronnen.

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats);
 • Overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), functie contactpersoon, relatieID;
 • Gegevens in verband met een bezoek aan onze websites waaronder het IP-adres, zoek- en klikgedrag, zoals uiteengezet in de cookie statements die u op onze websites aantreft;
 • De inhoud van de vraag, klacht of melding (bijv. van overlast) die u bij ons neerlegt en de persoonsgegevens die zich in de daaraan gerelateerde correspondentie bevinden;
 • Tijdstip van uw bezoek;
 • Gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden;
 • Andere gegevens van derden die uit openbare bron zijn verkregen of door derden aan REMONDIS Nederland zijn verstrekt in het kader van de dienstverlening van REMONDIS Nederland of deze derde.

Cameratoezicht

Op onze locaties maken wij gebruik van cameratoezicht waarbij video-opnamen worden gemaakt. Ook wordt het moment van uw bezoek (datum en tijdstip) vastgelegd.

Nieuwsbrieven en events

Wanneer u een nieuwsbrief of een uitnodiging voor bijvoorbeeld een event van ons ontvangt, dan verwerken wij uw e-mailadres, naam, functietitel, bedrijfsnaam en uw persoonlijke interesses of voorkeuren. Indien u specifieke events van ons bezoekt kan het zijn dat wij indien dit nodig is, aanvullende informatie van u verwerken, zoals uw dieetwensen, gegevens omtrent uw identiteitsbewijs en reis- en aankomsttijden.

Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerkt REMONDIS Nederland uw persoonsgegevens?

REMONDIS verwerkt u persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

a) Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
b) Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
c) Wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;
d) Met uw toestemming.

Wanneer REMONDIS Nederland uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal REMONDIS Nederland deze afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. REMONDIS Nederland wijst u erop dat het intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming, onverlet laat.

REMONDIS Nederland gebruikt bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden waarbij per doeleinde wordt aangegeven op basis van welke hierboven genoemde grondslag (a t/m d) REMONDIS Nederland dit doet. Wanneer een verwerking is gebaseerd op een grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’, wordt dit belang kort toegelicht. Indien u hier specifieke vragen over heeft, kunt altijd contact opnemen.

Doeleinden met daaraan gekoppelde grondslagen:

 • om onze producten en diensten te kunnen leveren, waaronder eveneens begrepen het verstrekken van managementinformatie aan klanten via het klantportal, en onze producten en dienstverlening te kunnen verbeteren (a, b en c: het kunnen aanbieden en verbeteren van onze producten en dienstverlening);
 • voor de administratie van REMONDIS Nederland, waaronder het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen, inkomsten en uitgaven, het betalen en het innen van vorderingen (met inbegrip van het inschakelen van incassobureaus of deurwaarders) (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het kunnen behandelen van eventuele vragen, klachten en/of meldingen over onze producten en/of dienstverlening (a, b en c: ter verdediging van rechten, ter behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling, ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en dienstverlening);
 • het maken van analyses en rapportages over vragen, klachten en meldingen (c: ons gerechtvaardigde belang om in kaart te brengen over welke onderwerpen veel vragen, klachten en/of meldingen worden ontvangen en inzicht te krijgen in de snelheid van de afhandeling daarvan, om zo onze bedrijfsprocessen te verbeteren).
 • voor het bijhouden van gebruikersstatistieken van onze websites (a, b en c: het belang om een geoptimaliseerde website aan u te kunnen bieden);
 • het bijhouden van een bezoekerslijst op de locaties om adequaat te kunnen handelen bij calamiteiten, zoals brand (c: het belang om de veiligheid van de bezoekers, de werknemers en de bedrijfseigendommen van de locatie te kunnen waarborgen);
 • het beveiligen van eigendommen en personen, alsmede het voorkomen van fraude en misbruik (c: het belang om het belang om de veiligheid van de bezoekers, de werknemers en de bedrijfseigendommen te kunnen waarborgen);
 • om contact met u te houden, voor direct marketing doeleinden, het organiseren van events en voor het verrichten van klanttevredenheidsonderzoek; (a, b, c: het belang om de producten en diensten van REMONDIS Nederland de onder de aandacht van bestaande klanten te brengen en onze dienstverlening te verbeteren);
 • voor het doen van bestellingen of het inkopen van diensten (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle (zoals het volgen van de bedrijfsprocessen) (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren en de bedrijfsprocessen te optimaliseren);
 • Voor het onderzoeken van mogelijke bedrijfsovernames en fusies en om hier uitvoering aan te kunnen geven (c: het kunnen aangaan van M&A transacties);
 • voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen (b, c: het belang om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen).

Aan wie verstrekt REMONDIS Nederland uw persoonsgegevens?

REMONDIS Nederland verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, zorgt REMONDIS Nederland ervoor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Door REMONDIS Nederland ingeschakelde derde partijen die als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan accountants of onze juridische adviseurs

REMONDIS kan uw persoonsgegevens delen met:

 • de bedrijven die in een groep zijn verbonden aan REMONDIS Nederland. REMONDIS Nederland maakt deel uit van de REMONDIS groep. De moedermaatschappij van REMONDIS Nederland is REMONDIS SE & Co. KG. Persoonsgegevens kunnen met de verschillende entiteiten van de REMONDIS groep worden verwerkt. Dit hangt van de specifieke gegevensverwerking af. Indien u hier meer informatie over wenst te ontvangen, kunt u uiteraard contact met ons opnemen;
 • onze leveranciers (bijv. softwareleveranciers, deurwaarders, accountants etc.);
 • gerechten, toezichthouders en (overige) overheidsinstellingen; bijv. als bepaalde overheidsinstellingen uw persooonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde persoonsgegevens nodig hebben in het geval van bijvoorbeeld fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot uw persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek;
 • onze rechtsopvolger(s) ingeval REMONDIS Nederland wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf en tevens met derden die betrokken zijn bij een dergelijke voorgestelde of feitelijke zakelijke transactie;
 • andere partijen indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.

Ten behoeve van de dienstverlening kan REMONDIS Nederland persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zal REMONDIS Nederland erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen. Aarzel niet om contact met REMONDIS Nederland op te nemen indien u meer informatie wil ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of wanneer u daarvan een kopie wenst te ontvangen.

Hoelang bewaart REMONDIS Nederland uw persoonsgegevens?

REMONDIS Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. Meer specifiek hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Wij bewaren bepaalde persoonsgegevens om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen, zoals het bewaren van bepaalde boekhoudgegevens gedurende 7 jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) in verband met de op ons ex artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) rustende fiscale bewaarplicht.
 • Persoonsgegevens die nodig zijn om uw vraag, klacht of melding af te handelen, worden zolang als nodig is om uw vraag, klacht of melding af te wikkelen, bewaard.
 • Camerabeelden worden gedurende vier weken bewaard, tenzij er sprake is van een incident (zie hierna).
 • Wanneer u onze nieuwsbrieven of andere commerciële uitingen van REMONDIS Nederland ontvangt, blijven de daarvoor verwerkte persoonsgegevens bewaard zolang u deze informatie van REMONDIS Nederland wenst te ontvangen. Als u geen nieuwsbrieven e.d. meer van REMONDIS Nederland wilt ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven door contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals bovenaan in dit Privacy Statement opgenomen of via de afmeldmogelijkheid die in elke commerciële uiting te vinden is.
 • De bezoekersregistratie wordt binnen een week na uw bezoek verwijdert, tenzij er sprake is van een incident.

Voor de bewaartermijnen van de informatie die via cookies op onze website wordt verkregen, verwijzen wij naar onze cookie statements.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kunnen wij de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen.

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door REMONDIS Nederland:

 • het recht om te verzoeken of REMONDIS Nederland persoonsgegevens van u verwerkt en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’/’recht om vergeten te worden’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’)

REMONDIS Nederland maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van artikel 22 AVG.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals bovenaan in dit Privacy Statement opgenomen.

Om te voorkomen dat wij informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In beginsel informeert REMONDIS Nederland u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal REMONDIS Nederland u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kan REMONDIS Nederland onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zal REMONDIS Nederland u uitleggen waarom. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door REMONDIS Nederland, dan proberen wij hier samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

Wijzigingen

Dit Privacy Statement is voor het laatste aangepast op 16 juni 2023. REMONDIS Nederland behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy Statement zal steeds op onze websites worden geplaatst. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, zal REMONDIS Nederland waar mogelijk deze betrokkenen hierover rechtstreeks informeren.


REMONDIS Nederland
ColofonPrivacy en CookiesWhistleblower Policy


 • Schrijf ons

  Ons Privacybeleid is van toepassing


 • Over REMONDIS Nederland

  Bij REMONDIS hebben wij regelmatig vacatures voor uiteenlopende functies

  Diverse mogelijkheden om in te loggen in onze systemen

  Met 20 vestigingen altijd één in uw directe omgeving


 • Contact

  REMONDIS Nederland B.V.
  Galileistraat 18
  7131 PE Lichtenvoorde
  Netherlands
  T +31 544 395555
  Email

© 2024 REMONDIS SE & Co. KG